Народни херој Јанко Чмелик- Hrdina Janko Chmalík

Јанко Чмелик рођен је 16. новембра 1905. године у Старој Пазови. Потекао из сиромашне сељачке породице, радио је као најамни радник и веома рано ступио је у раднички покрет. 1935. године постао је члан Комунистичке партије Југославије а био је и члан Среског комитета КПЈ у Старој Пазови од 1937. године. Од 1939. године до смрти, 1942. године био је и члан Окружног комитета. Јанко Чмелик је био партизан и народни херој Југославије а у свом крају истицао се у раду легалних и илегалних организација напредног покрета, као и на унапређивању задругарства.

После бекства из заробљеништва 1941. године, вратио се у родни крај где је учествовао припремама организовања устанка. Основао партизанску десетину, а затим и Подунавски НОП одред. Новембра 1941. године у илегалству, пао у руке усташама. Рањен у сукобу, мучен најпре у болници (агенти му пуцали у тек зараслу рану), а затим у затвору (сврдлом су му бушили кости и гулили кости), све до стрељања 12. маја 1942. године. За народног хероја проглашен је 25. октобра 1943. године.

 

Основна школа „Херој Јанко Чмелик“ у Старој Пазови

 

 

По народном хероју Јанку Чмелику име је добила и основна школа која се налази у самом центру Старе Пазове. У њој се настава одвија, паралелно, на словачком и српском језику и то од првог до осмог разреда. Школа негује традицију српске и словачке националне културе. Доследно спроводи програм образовања Министарства просвете Републике Србије. Активно сарађује са свим школама на територији општине, као и са културно-уметничким, спортским, социјалним, здравственим и осталим друштвеним институцијама у Србији. Сарадњу остварује и са Националним саветом словачке националне мањине и Матицом словачком  у Србији, као и са установама и институцијама Словачке републике.

 

Завичајни музеј Јанка Чмелика-родна кућа народног хероја

 

Осим основне школе, име Јанка Чмелика носи и улица у којој се налази његова родна кућа. Завичајна кућа Јанка Чмелика налази се у Старој Пазови у Улици Јанка Чмелика бр. 62 и отворена је за најављене групне посете.

У кући се, осим поставке везане за народноослободилачку борбу Јанка Чмелика, која броји чак 2000 експоната, налазе и предмети традиционалног одевања Словакиња као њихове најзначајније етничке специфичности – богатство материјала, боја, шара, орнаменета и украса.

У оквиру поставке налази се и ношња која је стара чак 700 година. Ова јединствена ношња искључиво је ношена у Старој Пазови и Сланкаменачким Виноградима. Богата збирка народних ношњи биће званичан део туристичке понуде општине Стара Пазова.

Завичајна кућа Јанка Чмелика проглашена је националним непокретним културним добром од значаја и налази се под заштитом државе. У претходних неколико година извршена је реконструкција поменутог објекта а како је раније исзакла директорка Туристичке организације општине Стара Пазова Драгана Зорић Станојковић  родна кућа Јанка Чмелика веома је значајан локалитет не само за туристе већ и за целу државу.

-У родној кући Јанка Чмелика  приказана је богата музејска збирка захваљујући којој су помешане култура и обичаји локалног становништва. Кућа Јанка Чмелика је симбол патриотизма и борбе за његово очување- рекла је Зорић Станојковић.

 

Пројекат „Словачке породице-култура и обичаји“ суфинансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине. Ставови изнети у подржаном пројекту нужно не изражавају ставове органа који је делио средства.

 

Janko Chmelík sa narodil 16. novembra 1905 v Starej Pazove. Pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny, pracoval ako námezdný robotník a veľmi skoro sa zapojil do robotníckeho hnutia. V roku 1935 sa stal členom Komunistickej strany Juhoslávie a od roku 1937 bol aj členom ÚV KPJ v Starej Pazove. Od roku 1939 až do svojej smrti v roku 1942 bol aj členom Okresného výboru. Janko Čmelik bol partizánom a národným hrdinom Juhoslávie a vo svojom regióne vynikal v práci legálnych i ilegálnych organizácií pokrokového hnutia, ako aj v propagácii družstevníctva. Po úteku zo zajatia v roku 1941 sa vrátil do rodného kraja, kde sa podieľal na prípravách zorganizovania povstania. Založený partizánsky desiaty a potom oddiel NOP Dunaj. V novembri 1941 sa ilegálne dostal do rúk ustašovcov. Zranený v konflikte, mučený najprv v nemocnici (agenti ho zastrelili do čerstvo zahojenej rany), a potom vo väzení (kosti mu prevŕtali vŕtačkou a ošúpali), až ho 12. mája 1942 zastrelili. Za národného hrdinu bol vyhlásený 25. októbra 1943.

 

Základná škola „Hrdina Janka Chmelíka“ v Starej Pazove

 

Základná škola, ktorá sa nachádza v samom centre Starej Pazovy, dostala meno po národnom hrdinovi Jankovi Chmelíkovi. V nej prebieha vyučovanie paralelne v slovenskom a srbskom jazyku od prvého po ôsmy ročník. Škola pestuje tradície srbskej a slovenskej národnej kultúry. Dôsledne plní program vzdelávania Ministerstva školstva Srbskej republiky. Aktívne spolupracuje so všetkými školami na území obce, ako aj s kultúrno-umeleckými, športovými, sociálnymi, zdravotnými a inými sociálnymi inštitúciami v Srbsku. Spolupracuje aj s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny a Maticou slovenskou v Srbsku, ako aj s inštitúciami a inštitúciami Slovenskej republiky.

 

Rodné múzeum Janka Chmelíka – Rodný dom národného hrdinu

 

Po Jankovi Chmelíkovi je okrem základnej školy pomenovaná aj ulica, kde je jeho rodný dom. Rodný dom Janka Chmelíka sa nachádza v Starej Pazove na ulici Janka Chmelíka č. 62 a je otvorený pre ohlásené skupinové návštevy. Okrem expozície súvisiacej s národnooslobodzovacím bojom Janka Čmelika, ktorá má až 2000 exponátov, sa v dome nachádzajú aj predmety z tradičného odevu slovenských žien ako ich najvýznamnejšie etnické špecifiká – bohatstvo materiálov, farieb, vzorov. , ozdoby a dekorácie. Súčasťou výstavy je kroj, ktorý má aj 700 rokov. Tento jedinečný kroj sa nosí výhradne v Starej Pazove a vo vinohradoch Slankamenac. Bohatá zbierka krojov bude oficiálnou súčasťou turistickej ponuky obce Stará Pazova. Rodný dom Janka Chmelíka bol vyhlásený za národný nehnuteľný kultúrny majetok a je pod ochranou štátu. V minulých rokoch bol spomínaný objekt zrekonštruovaný a ako už skôr povedala riaditeľka organizácie cestovného ruchu mesta Stará Pazova Dragana Zorić Stanojković, rodný dom Janka Čmelika je veľmi dôležitou lokalitou nielen pre turistov, ale pre celú krajinu.

– V rodisku Janka Chmelíka je vystavená bohatá muzeálna zbierka, vďaka ktorej sa mieša kultúra a zvyky miestneho obyvateľstva. Dom Janka Čmelika je symbolom vlastenectva a boja za jeho zachovanie – povedal Zorić Stanojković.

Projekt „Slovenské rodiny – kultúra a zvyky“ je spolufinancovaný Pokrajinským sekretariátom pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami AP Vojvodiny. Názory vyjadrené v podporenom projekte nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory orgánu, ktorý prostriedky rozdelil.