Pokrajinski konkurs: Plastenici za izbegla i raseljena lica

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisao je Javni poziv za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica u AP Vojvodini kroz dohodovne aktivnosti porodica-plastenici sa sistemom za zalivanje.

Javni poziv se raspisuje za lica koja imaju ili koja su imala, u skladu sa zakonom status izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine do dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima 21. decembra 2006. godine. Javni poziv se raspisuje za lica koja imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji opština: Subotica, Inđija, Bač, Bečej, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Sremski Karlovci i Titel. Pomoć se odobrava u robi – plastenicima sa sistemom za zalivanje „kap po kap“.

Pomoć je jednokratna i bespovratna za ekonomsko osnaživanje porodica a u iznosu do najviše 200.000 dinara za svaki grant.

Uz Prijavu je potrebno dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:

 1. Overenu potvrdu od strane opštinskog poverenika za izbeglice da je podnosilac pre 21. decembra 2006. godine bio u statusu izbeglog, prognanog ili raseljenog lica na teritoriji AP Vojvodine, tj. neki dokument iz koga se sa sigurnošću može utvrditi da je podnosilac u navedenom periodu bio u nekom od navedenih statusa na teritoriji AP Vojvodine. Potvrdu je potrebno dostaviti za podnosioca prijave na Javni poziv i za sve članove porodičnog domaćinstva,
 2. Fotokopiju važećeg ličnog dokumenta podnosioca prijave na Javni poziv i svih punoletnih članova domaćinstva,
 3. Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za podnosioca prijave na Javni poziv i sve članove porodičnog domaćinstva,
 4. Plan za ekonomsko osnaživanje i osamostaljenje porodice,
 5. Potvrda poslodavca o radnom odnosu i visini zarade, potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, odsečak od penzije ili drugi odgovarajući dokument o visini primanja podnosioca zahteva i članova porodičnog domaćinstva.

Uz Prijavu je, pored obavezne, moguće dostaviti i sledeću dodatnu dokumentaciju (kopije):

1.Odluka suda o razvodu braka ili izvod iz matične knjige umrlih ili drugi dokaz kojim se dokazuje da se radi o samohranom roditelju,

 1. Žrtve porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj centra za socijalni rad,
 2. Rešenje o invalidnosti, tj. smanjenju ili gubitku radne sposobnosti,
 3. Rešenje o kategorizaciji, stepenu ometenosti u mentalnom ili telesnom razvoju, relevantnu medicinsku dokumentaciju ukoliko podnositeljka prijave ili neko od članova domaćinstva ima teško oboljenje
 4. Potvrdu nadležnog organa da je lice poginulo ili nestalo u toku ratnih dešavanja na prostoru bivše SFRJ,
 5. Potvrdu o školovanju za učenike i studente,

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za pružanje pomoći i postupku dodele pomoći za ekonomsko osnaživanje izbeglih,prognanih i raseljenih lica.

Nepotpune, neblagovremene kao i prijave podnete od strane neovlašćenih lica neće se razmatrati. Komisija će na osnovu Pravilnika doneti odluku o pomoći, na osnovu reda prvenstva prema sledećim kriterijumima:

 • da podnosilac i članovi porodice nisu do sada ostvarivali ovu vrstu pomoći,
 • da u odnosu na traženu vrstu pomoći,podnosilac ima osnovne preduslove za efikasno obavljanje aktivnosti(na pr. korisnici poljoprivrednog granta moraju posedovati odgovarajuće zemljište ili ugovor o zakupu na najmanje dve godine,korisnici pomoći priključnih mašina moraju imati traktor,dokaz saobraćajna dozvola,pomoći za stočarstvo odgovarajući objekat i slično),
 • da je aktivnost za koju je pomoć tražena od značaja za egsistenciju porodice ili isključiva delatnost,
 • da podnosilac zahteva i članovi porodice imaju iskustva u aktivnosti za koju je tražena pomoć ili su prošli obuku za istu,
 • i ostalom za utvrđivanje materijalnog položaja domaćinstva, odnosno stepena ugroženosti i mogućnosti da se tražena pomoć svrsishodno koristi.

Javni poziv je otvoren od 4. februara do 4. marta 2019. godine.

Javni poziv možete pogledati OVDE.

Prijavu možete preuzeti OVDE.

Potvrda koju izdaju poverenici možete preuzeti OVDE.

Prijavu poslati poštom ili doneti lično u zatvorenoj koverti na adresu: Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Bulevar Mihajla Pupina 25, 21 000 Novi Sad, sa naznakom Javni poziv–plastenici.

Za sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom korisnici se mogu obratiti Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, na broj telefona:021 4754295 ili na mejl.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*