Obeležena 102 godišnjica od oslobođenja Rume

U Rumi je 6. novembar obeležen kao Dan oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu. Tom prilikom su predstavnici lokalne samouprave, SUBNOR-a i ratnih vojnih invalida, položili vence na Srpskom vojničkom groblju u Rumi. Opelo stradalima u bici na Legetu na srpskom vojničkom groblju, koje je obnovljeno pre nekoliko godina, služili su sveštenici Srpske pravoslavne crkve.

Na jučerašnji dan 1918. godine Rumu je oslobodio jedan bataljon srpske vojske  pod komandom majora Ljubomira Maksimovića, potom je usledilo oslobađanje zemlje ka zapadu. Spomen obeležje, na koje su danas položeni venci, podignuto je borcima srpske nacionalnosti, koji su kao ranjenici umrli u Austrougarskoj vojnoj bolnici u Rumi, a obnovljeno je pre nekoliko godina na inicijativu SUBNORa Ruma.

Ste­van Ko­va­če­vić, pred­sed­nik Skup­šti­ne Op­šti­ne Ru­ma is­ta­kao je da je na ovaj na­čin osve­ženo se­ća­nje na  slav­ne pret­ke ko­ji su stra­da­li u bor­ba­ma za oslo­bo­đe­nje Sr­bi­je u Pr­vom svet­skom ra­tu.

Ta­ko­đe, ovo je bi­la pri­li­ka da se osve­šta i grob Na­ta­li­je Ber­nji­ko­ve, me­di­cin­ske se­stre ko­ja je ne­go­va­la srp­ske rat­ni­ke i ko­ja je sa­hra­nje­na od­mah uz ovaj spo­me­nič­ki kom­pleks. Na­ta­li­ja je po­sle Ve­li­kog ra­ta osta­la da ži­vi u Ru­mi, a spo­me­nik su joj 1922. go­di­ne po­di­gli nje­ni su­gra­đa­ni, u znak za­hval­no­sti.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*