JKP VODOVOD SREMSKA MITROVICA: Rešavanje problema u kanalizacionom sistemu

Rad Fekalne crpne stanice „Čikas“ koja sakuplja i odvodi celokupne otpadne vode sa teritorije grada uskoro će biti unapređen rekonstrukcijom cevnih veza i ugradnjom pumpe većeg kapaciteta. Sve veći broj korisnika kanalizacije u skladu sa razvojem Sremske Mitrovice i Laćarka, kao i veoma česte obilne padavine zahtevaju i poboljšanje kapaciteta glavnog fekalnog kolektora. Rešenje problema koji se povremeno javlja je u rekonstrukciji i obnovi pojedinih delova kanalizacionog sistema.

Posle junskih kiša i velike količine atmosferskih voda koje su u jednom trenutku  ugrozile  funkcionisanje fekalne kanalizacije, pristupilo se planiranju aktivnosti koje će dovesti do rešenja problema.Ograničavajući faktori su do sada bili vodostaj reke Save i podzemne vode koje se javljaju u blizini FCS „Čikas“, kao i u drugim, nižim delovima grada.

Nakon obavljenih tehničkih priprema u toku je prva faza radova koja podrazumeva rekonstrukciju cevnih veza. Posao je planiran i usklađen sa vodostajem reke Save koji diktira ove aktivnosti. Trenutno je na terenu nivo podzemnih voda i reke Save veoma nizak, što pogoduje realizaciji plana. Za ključne operacije potrebno je svega dva dana, dok će ova faza radova biti završena do kraja sledeće nedelje.

Imajući u vidu rastući broj korisnika, kapacitet postojeće pumpe postao je nedovoljan za nesmetano funkcionisanje fekalne kanalizacije.Tako je uporedo sa ovim poslom, u postupku javna nabavka pumpe većeg kapaciteta i prateće opreme. U narednom periodu se očekuje i njena ugradnja, čime će odvođenje otpadnih voda biti znatno kvalitetnije. Procenjena vrednost kompletnog posla je pet miliona dinara, a novac će biti izdvojen iz kase sremskomitrovačkog „Vodovoda“.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*