Саґа о фамелиї Ференц

Иснує мит и леґенда о красному Русину до хторого ше залюбела млада дзивка  єдного польского ґрофа.

Старому ґрофови ше тото нїяк нє пачело, же би дзивку дал младому Лемку (Лемки – етнїчка подґрупа Руснацох зоз Карпатох зоз обласци Лемковина), та леґиня плацел у дукатох лєм же би ю нє оженєл и же би пошол од нєй далєко…

Саґа фамелиї Ференц по приповеданю и здогадованю Теодора Тоши Ференца (1944-2015) и його сина Федора,  почина ище у древней Галициї, точнєйше  зоз околїска варошу Горлици, место Новица, нєшкайша юговосточна Польска, Войводство Малопольске, и тирва по нєшка у ровним Сриму.

У цеку присилней мадяризациї Руснацох, достали презвиско Ференц, а жридлове презвиско нє пренайдзене и затримане, алє затримана моцна свидомосц и чувство припадносци рускому народу по нєшка.

Прапредки Дмитар (Митар) и Параскева Ференц, ситуирани и богати за тедишнї прилики, початком XIX вику рушели до Америки, алє ше под уплївом животних околносцох нашли на дунайскей ладї у Земуну, дзе им ше єдно дзецко похорело и умарло даскельо днї познєйше. Фамелия остава у Земуну даскельо роки,  потим ше селя до Шишатовцу, дзе ше затримую кратко, а потим ше нашли у Сримскей Митровици. Прилики у Митровици тих рокох були таки, же нє було феудалних установох, околїско мало досц необрабяней и плодней жеми, хтора предавана за барз нїзку цену и лєм чекала вредних людзох. Ференцово були праве тоти.

Дмитар и Параскева Ференц, змесцели ше на велькиммаєтку коло католїцкого теметова, у Митровици хторей и закончели свойо животи, та су поховани на католїцким теметове.

Їх дзеци були: Тодорка, Ева, Мария (умарла як дзецко), Лойза, Теодор (Тодор), Алекса и Йосим.

Теодор (Тодор Ференц) оженєл ше зоз Рускиню Терезию из фамелиї Михалько, чийо члени дали жем за руски теметов у Митровици и купує свой вельки маєток, у нєшайшей улїци Нови шор.

Из малженства зоз супругу Терезию, Теодор (Тодор) народзел Ивана, Перу, Юлку, Мелку, Аницу, Мару и Стеву. Члени фамелиї Ференц шицки були школовани и мали свойо занїманя: машински инжинєре, шнайдере, правни технїчаре, алє ше и попри нїх занїмали виключно зоз польопривреду.

Лојза Ференц удато Виславски са супругом

Роботни, способни и поднїмаци польодїлец, Теодор Ференц пошвидко удвостручел свой капитал, постай ґазда и єден з найвекших жемомаєтнїк у тедишнєй Митровици. (коло сто гольти жеми)

Мал намиру отвориц млїн, на месту нєшкайшого „Житопромета“, алє го зопарла у тим финансийна несиґурност його компаньона. Кед ше у Митровици почело будовац Руску церкву, Теодор Ференц, кус наглей норови, условел компетентних зоз словами: „Або ю збудуєм сам, або нє дам анї динара“ – гутори його праунук Федор.

Познєйше ше одоброволєл и фокусовал ше на вибудов каплїчки на митровацким руским теметове, попущел у своєй твардоглавосци и до конца живота видвойовал ше як єдєн з ктиторох церкви, у чиїх кнїжкох уписани зоз златнима буквами. До фундаментох церкви замуровани документ дзе ше медзи другима ктиторами, находзи и мено Теодора Ференца, як церковного одборнїка.

1924. року, даровал шейсц тисячи тедишнї динари за купованє велького дзвона пошвеценого Вознесению Исуса Христа и даровал за мале дзвоно хторе пошвецене святому Георгию.

У своїм животним вику окончовал улогу тутора и заменїка тутора, та медзи другима членами бул преглашени даскельо раз за церковного одборнїка, цо своїм подписом 1929. року потвердзел и тедишнї Владика Няради.

Початком трицетих рокох прешлого вику, своїма прилогами помагал и закончованє Рускей Читальнї, медзи другима одборнїками, зоз свою роботу найвецей ше жертвовал Теодор, вєдно зоз Павлом Трудичом.

На Вельки Пияток, 1933. року, медзи другима Руснацами, Теодор зоз супругу Терезию ступа до церковней орґанизациї, хтора канонски уведзена, а под назву „Братсво сретней и благей шмерци“.

Тота орґанизация формована 1908. року у Французкей, премесцена до грекокатолїцкей церкви, розширена по велїх крайох, так пришла и до Рускей церкви у Митровици.

Члени того братсва робели добри дїла и модлєли ше за добру и благу шмерц, як свою, так и цалого швета.

Терезија Ференц рођена Михаљко са ћерком и унуком

Идея о каплїчки на теметове розвила ше початком трицетих рокох прешлого вику зоз прилогом ґдовици Катици Сусак, хтора зоз тоту дїю виполнєла свою дату пришагу. До початку реализациї, чекало ше даскельо роки.

Кед се приступело будованю каплїчки на Руским тметове 1936. року, як главни дародавац спомина ше Катарина Сусак, а як би пришло до будованя, оможлївели Теодор Ференц и Андрия Штефански, хтори ше обовязали же кажди да по єден гольт жеми за витримованє каплїчки, а а жем ше требало превесц на церкву такой после їх шмерци. Першебутни проєкат зробел жец Теодора Ференца, архитекта зоз Београду Александар Радивоєвич, а фундамент пошвецел тедишнї парох Ґарапиг на Вельку Ґоспоїну 1936. року. Першебутна идея була же каплїчка будзе пошвецена святей Терезиї од Малого Исуса.

Швидко потим, наступели финансийни проблеми, бо проєктант Радивоєвич звекшал цену, зробел под каплїчку вецей гроби як цо було плановане, та ше церковно одбор нє зложел коло новей цени, бо нє мали одкадз плациц.

Теди ствар на себе пребера Теодор Ференц, прилапя виплациц шицки започати роботи, алє под условийом же би ше каплїчка пошвецела Покрову Пресвятей Богородици, же би вон особнє розполагал зоз гробами и же би на плочи писало же вон закончел каплїчку.

Понеье другого ришенє нє було, пристало ше на його условия и каплїчка закончена, иконописал ю Драґан Стефани, та ю 1938. року, пошвецел владика Няради Дионизий.

Теодоров син Пера, оженєл ше у цеку Першей шветовей войни и такой потим 1914. року пошол на Восточни фронт нє юнал же му ше народзи син.

Кед ше сцел врациц, писал фамелиї же би му послали пенєж же би ше врацел, цо вони и зробели, прейґ тедишнїх гуманитарних орґанизацойох, медитим Руси пресретли писмо, преглашели го за шпиюна и одгнали до Сибиру. У тим моменту, на жаль, претаргнута и нєоможлївена кажда комуникация зоз нїм. Фамелия укресала до ниши своєй каплїчки його мено зоз слику.

Нїґда нє дознавши чи им син живи, свойо  животи у Митровици закончели перше Терезия Ференц (1888-1936), а даскельо роки после нєй и єй супруг Теодор (1884-1943). Поховани су у своєй задужбини на руским теметове.

Вик познєйше од щезнуца їх сина Пери, єдна согражданка, случайно и сплєтом околносцох зоз Чарней Гори приноши писмо од једне Русиянки зоз Сибиру, та ше показало же вона праунука Пери Ференца, хтори сновал нову фамелию у вигнанству, хтора на жаль була преглашена державним нєприятельом у тедишнїм Совєтским Союзу и аж после регабилитациї могли путовац и контактовац, так же такой пренашли свою давно страцену родзину и обновели фамелийни вязи, давно претаргнути, ознова запровадзени.

Мена хтори ше зявюю у прошлосци фамелиї Ференц: Дмитар, Параскева, Теодор, Терезия, Кайка, Иван, Петар, Дюрдїца, Мария….

Мена ше повторйовали у поєдинєчних ґенерацийох, преношели ше зоз дїда на унука найчастейше.

Мена у терашньосци: Федор, Иван, Мария, Томислав, Марко, Милан…

Други син, познатого Ференца Теодора, Иван (1903-1969), оженєл рускиню дзивку Кайку зоз фамелиї Лабаш. У своїм вику предлужел обрабяц жем хтору здобул його оцец. Од польопривредних културох найвецей ше шало жито и кукурица. Пестовал статок и тримал вельо конї, запрежни, липицанере.

Зоз своїма липицанерами служел войско у кральовей ґарди, тедишнєй Кральовини Юґославиї.

У своїм роботним и животним вику у нєсиґурних и войнових часох фамелия мала, за гевтот час,  модерну польопривредну механизацию, америцку косачку з кконца дзеветнастого вику, а у рамикох маєтку, прешлих деценийох,  пренашол ше и “нови”, нєхасновани древени коч зоз 1912. року, цалком очувани без окованих колєсох.

Иван Ференц (1903-1969) припадал трецей ґенерациї приселєнцох, хтора у своїм животним вику прежила обидва шветово войни.

Зоз супругу Кайку добий Дюрдїцу, Божидара, Мару, Теодора (Тошу), та тройо дзеци хтори умарли у раней младосци: Митар, Верица и Александар.

Теодор Ференц на кућном прагу

Смертельносц дзецох у тим периодзе була барз веька.

Теодор – Тоша (1944-2015), як дзецко ше барз похорел и ище му за живота порихтали билу кошулю и облєчиво за хованє, алє його мац Кайка, нє одуставала.

Водзела го до церкви на Текийох блїзко Сримских Карловцох. Тоша прежил.

Мац тримала же го спашели молитви на Текийох и до конца свойого живота, ходочасцела и нащивйовала церкву на Текийох.

Иван Ференц бул два раз у гарешту як кулак, у цеку Другей шветовей войни и у периодзе такой по ошлєбодзеню, а шицко дзекуюци людзом хтори були любоморни и завидни на його богатство, та го подказовали и приявйовали.

Бул чежки и нєсиґурни час кед го трапели, таргали му баюси и однїмали здобути маєток. Покля Иван бул часто приводзени у цеку войни и чежких часох, його дзивки Мара и Дюрдїца як мали дзивчата були шведоки страхотох и забиваня нєдлужного жительства, полїваня зоз вапном и затрепованя до ракох, патраци през чардак зоз свойого маєтка, хторе ше гранїчело зоз место страданя.

После ошлєбоденя, часц Ференцового маєтка була однята, а єдна часц, 4 гольти,  одняти за потреби будованя Спомин теметова у Сримскей Митровици.

На спомин теметове и нєшка иснує и приноши плоди єдна грушка ґереґарка, хтора виросла на дакедишньомумаєтку Ференцових.

Иван Ференц бул благей норови и добредушного шерца. Хижа имаєток у тим периодзе були на йоги супруги Кајки, хтора важела за храбру, моцну жену, велького интелекта и оштрого характера.

Єден полицай зоз сушедства, приходзел єй часто, опомнуц ю и грожиц як нє дала канту масци.

На єй одвит же не ма, вон єй загрожел и гварел покля обидзе круг коло улїци, най вона створи канту масци як зна и може.

Чим полицай зашол за угел, Кайка послала свою дзивку Мару, нї менєй нї вецей, дому до полицайовей жени и гварела єй, же тот гитно глєдал же би ше єй послала канта масци, цо тота и зробела.

Кед шее полицай врацел, Кайка му дала канту масци хтору и глєдал.

Ризикиюци шлєбоду, а и живот у поєдинєчних случайох, Кайка ше нє обавала скриц косачку у дворе под гумном, як би ю нє одняли.

Зоз смутком и жальом здогадовал ше Тоша Ференц, кед бул мали, як преходзел коло заробених, медзи хторима бул його оцец хтори дзигнул главу и скричал “Тошо, то я”.

Час нєпостредно по ошлєбодзеню, у дзепоєдних случайох знал буц горши од войни.

Иван Ференц умар зоз 66 роки у єдальнї свойого обисца, на Крачун, кед му супруга читала писмо од сина Бошка, хтори ше одселєл до Канади, дзе його потомки и нєшка жию.

Иван и його Кайка спочиваю у гробнїци Ференцових на руским теметове у Митровици.

Руски язик у фамелиї ше страцел у змени першей и другей ґенерациї приселєнцох.

Хижи будовали у прешлосци по угляду на швабски, предня хижа, стредня хижа, задня хижа, а у предлуженю ше наставяало зоз економским просториями и просториями за хованє животиньох. Мали свою крушну пец, костиранє було рижнородне у складзе зоз часом. Як вельки валалски маєток мали вельо швинї и живини. Старши ґенерациї нє знали цо шлєбодни час анї го нє мали.

У їх пошеду було дакеди и 10 гольти Леґету одкадз вицагоали писок зоз Сави и тарґовали зоз нїм.

Орало ше з конями и робело додня рано до цмоти, водзело ше рахунку о строгим воспитаню дзецох и пестовали ше чесну одношеня зоз шицкима.

Славели Вельку Ноц, Крачун, а преславйованє Спасовдана, Кирбая митровацких Руснацох, преноши ше зоз ґенерациї на генерацию. Вияшнюю ше як Руснаци.

Теодор Тоша Ферен, осучашнєл свой маєток хтори здобул його дїдо Теодор, осучашнєл механизацию и шал нови файти польопривредних културох.

За свойого живота, стредком дзеведзешатих рокох прешлого вику, а зоз своїм приятельом Фийом Годобу, ишол до походу на Карпати, и дасельо раз бул у краю одкадз пришли його предки.

Теодор Тоша Ференц (1944-2015) спочива у своєй каплїчки, на руским теметове.

Кед слово о чловеку доброго и благородного шерца Тоши Ференцу, зоз почитованьом треба визначиц же нє було церковней або святовней манифестациї у хторей нє участвовал, хтору нє помагал и прискакал як орґанизатор.

Теодор Тоша Ференц

И попри своєй веькей роботи, вше нашол часу за церковни одбор чиї децениями бул предсидатель, та за Дружтво Руснацох, як би водзел омладину на уметнїцки и културни стретнуца, а шицко зоз цильом очуваня идентитета и традициї митровацких Руснацох, та ше “Саґа о Ференцових”, зоз вельким пиєтетом пошвецує циню и памятки на ньго.

Фамелия Ференц охабела нєвисцеруюци шлїд и печац у животу митровацких Руснацох.

Як у прошлосци, так и у терашньосци, дзвери Ференцового дома вше були ширцом отворени за шицких добрих людзох.

Владимир Балашћак

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*