РУ: Данас седница Општинског већа

XC  седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 26.6.2023. године у Градској кући са почетком у 10.00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Нацрт Годишњег Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Рума за 2023. годину
 2. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације „Парк-шума Борковац“ у Руми
 3. Нацрт Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације „за део блока 1-3-3“ у Руми
 4. Предлог Одлуке о преносу права на коришћење, управљање и одржавање објекта Установи за пружање услуга социјалне заштите „Солидарност“ Рума
 5. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума
 6. Предлог Правилника о ближим условима, поступку за остваривање права и висини субвенција у градском, приградском и међумесном саобраћају
 7. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања
 8. Разматрање поднеска у вези захтева за поништај локацијских услова Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума бр.353-385/2022 од 15.12.2022. године
 9. Разматрање приговора на Закључак ROP-RUM-9101-LOCH-2/2023 заводни број 353-114/2023 од 31.05.2023. године
 10. Разматрање жалбе Милашевић Душана из Хртковаца
 11. Текућа питања