Nikinci:Obaveštenje o izvođenju gađanja

Dana 28. i 29.jula ove godine, u vremenu od 9.30 do 14.30 časova, Vojna pošta 2342-8 Nikinci vršiće artiljerijskaopitna gađanja, pri čemu su za boravak ljudi, tehnike i stoke opasnesledeće zone: Pavlaka, Gajić, Crnci, Duboki vrtlog, Duga bara, Bela bara, Lošinci, Baradinci, Vlatinci, Točkove njive, Točkova bara, Kljun, Krčevine, Sniška, Mala široka bara, Vučkovac, Velika široka bara, Crna bara, Burdelem, Krčevina, Velika greda, Aluge, Voće i širi rejon poligona Nikinci.

Mole se stanovnici toh rejona da do 8.30 sati navedenog dana evakuišu stanovništvo i stoku. U tom periodu će biti i zabranjeno kretanje do 14.30 sati. Za lica i stoku koji se u navedenom periodu nađu na pomenutim lokacijama neće se nadoknađivati šteta. Granice opasnog područja biće obeležene tablama, a na prilaznim putevima zabranu kretanja sprovodiće policijski službenici. Zabrana se odnosi i na širi rejon- Donji Tovarnik, Ogar, Obrež, Grabovci, Vitojevci, Platičevo i Nikinci.

U toku izvođenja gađanaj, postoji mogućnost  da će ostati neeksplodiranih projektila. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i delova. Pri nailasku na ta zrna svako lice je dužno da o tome obavesti najbliže organe policije ili vojske. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu, treba da odmah podnese prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, najkasnije do 5.avgusta. Odšeta se neće naplaćivati u slučaju da lice dira nerasprsnute projektile i ostatke gađanja.