СМ: У уторак заседа парламент: На дневном реду План развоја града за наредних седам година и ребаланс буџета

У уторак, 30. маја са почетком у 10:00 часова у сали И Градске куће биће одржана 29. седница Скупштине Града Сремска Митровица.

На дневном реду седнице наћи ће се:

1. Потврђивање мандата одборници Бојани Симић из Сремске Митровице,
2.Предлог одлуке о усвајању Плана развоја Града Сремска Митровица за период 2023-2030. године чији је саставни део План развоја,
3.Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2022. годину,
4.Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2023. годину,
5.Предлог измене кадровског плана за органе Града Сремска Митровица за 2023. годину,
6.Предлог одлуке о доношењу плана детаљне регулације стамбено-пословног блока са Предшколском установом „Маслачак“ у Сремској Митровици,
7.Предлог одлуке о измени одлуке о изради плана детаљне регулације радне зоне „Север“ у К.О. Сремска Митровица, Град Сремска Митровица,
8.Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације источног дела викенд зоне „Голо брдо“ у Гргуревцима, Град Сремска Митровица,
9.Предлог одлуке о измени и допуни одлуке о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији Града Сремска Митровица,
10.Предлог плана за постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији Града Сремска Митровица,
11.Предлог програма за одржавање и уређење Градске плаже у Сремској Митровици за 2023. годину,
12.Предлог измене програма одржавања чистоће на јавним површинама за 2023. годину,
13.Предлог измена и допуна програма оџавања паркова, зелених и рекреационих површина са планом санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији Града Сремска Митровица у 2023. години,
14.Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач Град Сремска Митровица за период 01.01.-31.03.2023. године и то:
-ЈКП „Водовод“
-ЈКП „Комуналије“
-ЈП „Срем гас“
-ЈКП „Топлификација“
-ЈП „Урбанизам“
-ДОО „Сирмијумпут“
-ДОО „Градско становање“
15.Извештај о раду Апотекарске установе Сремска Митровица за 2022. годину,
16.Предлог решења о прибављању непокретности у јавну својину града непосредном погодбом уз накнаду из приватне својине Кочић Јагоде, Кочић Зорана, Кочић Илије и Кочић Спасоја из Сремске Митровице,
17.Предлог решења о отуђењу непокретности из јавне својине Града Сремска Митровица у поступку јавног надметања на Катастарској парцели 3574 К.О.Сремска Митровица,
18.Предлог закључка о давању сагласности градском правобранилаштву Града Сремска Митровица да не потражује трошкове заступања у одређеним предметима,
19.Избори и именовања.