Ин: Конкурс за доделу стипендија студентима

I  БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА

Комисија за доделу стипендија доделиће за школску 2022/2023. годину 100стипендија студентима који постижу изузетне резултате током студија и имају пребивалиште на територији општине Инђија.

Право на стипендију могу остварити студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија и Аутономна Покрајина Војводина под условом:  да су уписали једну од година академских студија првог степена, мастер академске студије, као и студије код којих је академски студијски програм организован интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија, и то од друге до шесте године студија, да током студија имају просечну оцену најмање 8.50, да током студија нису обнављали ниједну годину студија и да имају пребивалиште на територији општине Инђија најмање три године. 

II  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесници Конкурса уз пријаву на Конкурс дужни су да поднесу и следећа документа:

–    уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године академских  студија

–     уверење о просечној оцени током студирања

–     уверење о звању које стиче по завршетку студија,

–     уверење да током студија нису обнављали  ни једну годину студија

(наведена уверења издаје  високошколска установа на једном или више образаца- у зависности од установе)  и

–     уверење о пребивалишту (прибавља се по службеној дужности).

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за пријављивање на Конкурс почиње 25. априла2023.године закључно са 9. мајом 2023. године.

            Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се Општинској управи општине Инђија – Одељењу за друштвене делатности, (шалтер 8).

            Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном конкурсном документацијом неће се разматрати.

IV  ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Редослед  студената за доделу стипендије утврђује се на основу критеријума утврђених  Одлуком о стипендирању студената („Сл. лист општина Срема, бр. 24/07, 40/08, 32/09, 42/09 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 2/14 и 18/15).

            Одлука о додели стипендија објавиће се  на Огласној табли Општинске управе општине Инђија и сајту Општине Инђија www.indjija.net.

V  ИСПЛАТА И ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ

Стипендија за школску 2022/2023. годину исплаћиваће се за 10 месеци у месечном износу од 20.000,00 динара.

Корисник стипендије закључује Уговор о стипендирању са Oпштином Инђија и у циљу обезбеђења прилаже оверену и потписану меницу од стране два жиранта, као и копију картице текужћег рачуна.

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Пријава на Конкурс и све информације везано за исти  може се добити у Општинској управи општине Инђија – Одељењу за друштвене делатности (шалтер бр. 8)  ул. Цара Душана бр.1 Инђија, тел. 561-322 лок. 127.

– ПРИЈАВА

– ОДЛУКА