Заказана XXXII седница Скупштине Општине

XXXII седница Скупштине општине Рума ће се одржати 25.5.2023. године са почетком у 10.00 часова у Конференцијској сали Културног центра „Брана Црнчевић“ у Руми.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2023. годину – Први Ребаланс –

2. Предлог Одлуке о отпису дуга (потраживања) по основу уступљених јавних прихода  општине Рума субјекту приватизације „FULL PROTECT“ д.о.о. Београд

3. Предлог Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за градски и приградски саобраћај на територији општине Рума

4. Предлог Одлуке о привременом поверавању превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Рума

5. Предлог Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Рума

6. Предлог Одлуке о изради Програма развоја туризма општине Рума за период 2024-2028. године

7. Предлог Одлуке о изгледу униформе и ознака, боји и начину означавања возила и пловила и посебној опреми комуналне милиције

8. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Добринци

9. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Вогањ

10. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације Руме

11. Предлог Одлуке изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Радна зона „Југ-2“ у Руми

12. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о зеленим површинама општине Рума

13. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о промени седишта ЈП „Стамбено“ Рума

14. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Стамбено“ Рума

15. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП „Стамбено“ Рума

16. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора ЈП „Стамбено“ Рума за давање сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину

17. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег Програма пословања  Јавног предузећа „Стамбено“ Рума за 2023. годину

18. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Посебни Програм коришћењa средстава из буџета општине Рума за ЈП „Стамбено“ Рума за 2023.и усвајање годину, по основу субвенција

19. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја предузећа за период 2023. године до 2027. године ЈП „ГАС-РУМА“, Рума

20. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Гас-Рума“ Рума за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године

21. Разматрање и усвајање Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за 2022. годину

22. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању ЈП „Водовод“ Рума за 2022. годину

23. Разматрање и усвајање захтева Надзорног одбора о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег Програма пословања  Јавног предузећа „Водовод“ Рума за 2023. годину

24. Разматрање и усвајање захтева Управног одбора за давање сагласности на Измене и допуне Гoдишњег плана рада УПВО „Полетарац“  Рума за радну  2022/2023. годину

25. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума за 2022. годину

26. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Oпштинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума (oд априла 2023. до маја  2024. године)

27. Предлог Оперативног плана спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на територији Општине Рума за 2023. годину

28. Предлог Оперативног плана одбране од поплава  и леда на водама II реда на територији општине Рума  за 2023. годину

29. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији Општине Рума

30. Избори и именовања