Данас заседало румско Општинско веће

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-31.03.2024. године
 2. Предлог Решења о употреби средства текуће буџетске резерве у износу од 100.000,00 динара
 3. Предлог Решења о употреби средства текуће буџетске резерве у износу од 1.170.000,00 динара
 4. Разматрање захтева за Измену Плана јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2024. годину
 5. Предлог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума
 6. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду на територији општине Рума
 7. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
 8. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Стамбено“ Рума за 2023. годину
 9. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 12156/14 к.о. Рума
 10. Предлог Одлуке о утврђивању цене годишње закупнине по хектару за грађевинско земљиште намењено пољопривредној обради у радној зони „Румска петља“ у Руми
 11. Предлог Закључка о постављању саобраћајне сигнализације – МЗ Никинци
 12. Предлог Закључка о постављању успоривача саобраћаја – МЗ Платичево
 13. Предлог Закључка о постављању саобраћајне сигнализације – Прекршајни суд Рума
 14. Предлог Закључка о постављању саобраћајне сигнализације за вођење теретног саобраћаја
 15. Предлог Oдлукe о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања
 16. Разматрање приговора Симиџић Саше и Симиџић Невене
 17. Текућа питања.