Влада усвојила сет правосудних закона: Од сада судије бира Високи савет судства, а не Народна скупштина

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници сет предлога правосудних закона којима се спроводе промене Устава у делу који се односи на организацију и уређење правосудних органа, са циљем да се ојача владавина права и повећа правна сигурност кроз независније судство и самосталније јавно тужилаштво и испуне обавезе преузете у процесу европских интеграција.

Влада је усвојила Предлог закона о судијама који се односи на питања независности судија, услова за њихов избор, сталност, непреместивост, имунитет, као и неспојивост послова са судијском функцијом.

Најважнија измена у вези са избором судија је та што судије више не бира Народна скупштина већ Високи савет судства, док је најважнија новина у одредбама које уређују рад судија поротника та што целокупан процес води такође Високи савет судства, уместо до сада Министарство правде.

Предлогом закона о Високом савету судства прописује се положај, надлежност, организација и начин рада тог савета, услови и поступак за избор изборноr члана, трајање мандата и престанак његове функције.

Савет је независан државни орган који обезбеђује и јемчи независност суда, судије, председника суда и судије поротника.

Савет сарађује са Високим саветом тужилаштва, другим органом Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или градске општине, јавном службом, имаоцем јавних овлашћења и другим физичким и правним лицем, правосудним саветом друге државе и међународном организацијом.

Чланови Владе усвојили су и Предлог закона о јавном тужилаштву који има за циљ јачање самосталности носилаца јавнотужилачке функције и сталности те функције.

Нова законска решења прецизно уређују организацију и надлежност јавног тужилаштва, услове, поступак за избор и престанак функције, права и дужности, вредновање њиховог рада, дисциплинску одговорност и друго.

На седници је усвојен Предлог закона о уређењу судова којим се утврђује оснивање, укидање, врсте, делокруг и стварна надлежност суда, унутрашње уређење, судска управа и особље, правосудна управа, обезбеђивање суда и средства за рад судова.

Такође, уређена су начела судске власти и њеног операционализовања кроз судове као државне органе са јасно опредељеном улогом и местом у систему поделе власти.

На седници је усвојен и Предлог закона о Високом савету тужилаштва којим се одређује положај, надлежност, организација и начин рада Високог савета тужилаштва, као и услови и поступак за избор изборног члана Савета.

Седиште Савета је у Београду, има укупно 11 чланова – пет јавних тужилаца које бирају носиоци јавнотужилачке функције, четири истакнута правника које бира парламент и врховни јавни тужилац и министар надлежан за правосуђе, као и чланови по положају.

Савет сарађује са Високим саветом судства, другим органом Републике Србије и аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или градске општине, јавном службом, имаоцем јавних овлашћења и другим физичким и правним лицем, правосудним саветом друге државе и међународном организацијом.