Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта „Retail park“

Одељењe за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума оглашава Јавни  позив за презентацију урбанистичког пројекта.

Урбанистичког пројекта број:  У 01-06/24 – урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу Retail parka, спратности П+О, на кат. парцелама  бр. 3165, 3154, 3155, 3156 и 7320/3  к.о. Рума, у Руми.

Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта бр. У 01-06/24 је ДОО “GREEN ENERGY BUILDING“ Рума.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да  у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном Одељењу  Општинске управе Општине Рума.

Лице овлашћено од стране Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, за давање обавештења о садржају јавне презентације је дипл. пр. планер Славица Матић.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у трајању од 05.06.2024. године до 11.06.2024. године (седам дана), сваког радног дана  у  времену од 8,00 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, у Руми, ул. Орловићева, бр.5 и на интернет страници Општине Рума, www.ruma.rs.