Смањити ризик по здравље запослених на високим температурама

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије упутило је данас апел послодавцима да за време трајања високих спољних температура, изнад 36 степени Целзијуса, у периоду од 11 до 16 часова, прилагоде начин рада запослених на отвореном уколико то дозвољава процес рада.

У саопштењу се наводи да се послодавци позивају да организују рад у делатности грађевинарства, пољопривреде и комуналној делатности на такав начин да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање запослених директном сунчевом зрачењу, у складу са Препоруком коју је Влада донела 2007. године.

Министарство је донело Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим температурама, које треба да помогну послодавцима и запосленима да се ризик по здравље при раду на високим температурама на отвореном сведе на најмању могућу меру и да их усмери како да поступају у случају појаве здравствених проблема везаних за рад на високим температурама.

Послодавци су дужни да обезбеде запосленима рад на радном месту и у радној средини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

Послодавац је дужан да Актом о процени ризика на радном месту у радној средини узме у обзир и ризике по здравље запослених који раде на отвореном при високим температурама и да радна места на отвореном простору уреди тако да запослени буду заштићени од неповољних временских прилика и имају обезбеђену прву помоћ.

Мере безбедности и здравља на раду утврђене су, пре свега, Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, Правилником о заштити на раду у пољопривреди, Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту, као и другим прописима у области безбедности и здравља на раду.

Послодавци су дужни да спроводе прописе у области безбедности и здравља на раду, а контролу њиховог спровођења врши Инспекторат за рад.

Приликом инспекцијског надзора, везано за рад запослених на отвореном при високим температурама, инспектори рада, поред осталог контролишу да ли је послодавац Актом о процени ризика на радном месту у радној околини узео у обзир и ризике по здравље запослених који раде на отвореном при високим температурама.

Инспектори рада контролишу и да ли су радна места на отвореном простору на привременим и покретним градилиштима тако уређена да запослени који раде на тим радним местима буду заштићени од неповољних временских прилика и имају обезбеђену прву помоћ.

Такође, инспектори ће надгледати да ли је послодавац обезбедио одговарајући број обучених запослених за пружање прве помоћи, да ли је обезбедио довољну количину воде за пиће за запослене, као и простор за одмор, односно заштиту запослених од сунца.

Уколико не обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној средини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду, Законом о безбедности и здрављу на раду је прописана новчана казна за послодавца са својством правног лица од 1.500.000 до 2.000.000 динара, за одговорно лице у правном лицу од 50.000 до 150.000 динара, док је за за предузетника прописана новчана казна од 400.000 до 500.000 динара.

Запослени могу да пријаве инспекцији рада послодавца који није предузео мере за њихов безбедан и здрав рад на отвореном за време трајања високих спољних температура, а ова пријава може бити и анонимна.

Инспекција рада ће одмах извршити инспекцијски надзор, утврдиће чињенично стање и предузети одговарајуће мере из домена надлежности инспекције рада.

Контакт подаци одељења, одсека и групе инспекције рада истакнути су на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

извор/ Влада РС